Wintip.co.il


הרשמה באמצעות פייסבוק
או מלאו את הפרטים הבאים:
תנאי השימוש
התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.תנאי שימושהשימוש של כל משתמש בתכנים המוצעים מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. שימוש בתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת אין לך הרשאה להשתמש בתכנים, כולם או חלקם. הכרת התנאיםהאחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בתכנים על פי התנאים הרשומים כאן חלה על המשתמש בכל עת - המשתמש בלבד.כל המידע באתר הינו בגדר המלצה בלבד ואין התחייבות להצלחה מלאה או חלקית של המידע שניתן בתשלום או בחינם והאחריות על המשתמש במידע זה הוא באחריות המשתמש בלבד.המשתמש באתר זה מתפרש כמסכים לתקנון זה והינו מתחייב בויתור טענות נגד האתר או תביעה כנגד אי הצלחה של מידע שנכשל או צלח המתפרסם באתר.צוות אתר ווינטיפ או מי מטעמה אינו נושא באחריות כלשהי עבור נזק הנגרם משימוש במידע המפורסם באתר והאחריות על שימוש במידע היא על המשתמש בלבד.המשתמש מתחייב לא להעביר מידע מהאתר לשום אתר אחר/רשת חברתית וכו', הפרת תקנון זה הינה עילה לתביעה מצד האתר על בגין הפרת זכויות יוצרים והפצת מידע אישי וכן הינו צפוי לחסימה מהאתר ללא התראה ולא יהיה זכאי להחזר כספי.המידע באתר מיועד לכל מי שמלאו לו 18 שנה ומעלה, שימוש בתכנים של אתר ווינטיפ הינו הסכמה מפורשת של המשתמש לנאמר בתקנון זה והינו באחריות המשתמש בלבד.לאחר תשלום עבור המידע שבתשלום לא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי או לביטול.נתונים סטטיסטייםפרסום נתונים סטטיסטיים והמלצות על ידי החברה לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של החברה עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע וההמלצות המתפרסמות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.פרסום תוכן גולשיםאין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות המתפרשות כמאיימות, כגזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, מסיתות או מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, תגובות המפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי.אין לפרסם חברות/אתרים/קבוצות וואטספ/פייסבוק וכדומה, אין לפרסם מספרי טלפון אישיים וכדומה, פוסטים בסגנון זה ימחקו ללא התראה.אחריות על התגובותהאחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. צוות אתר ווינטיפ מברך אתכם על הצטרפותכם ומאחל לכם הצלחה רבה!

שם המשתמש או הסיסמא אינם נכונים